Burse

Burse

Bursele de performanță se acordă prin concurs, pe baza metodologiei stabilite de facultate. Candidații vor depune o cerere în care se vor preciza: rezultatele la învățatură și rezultatele în cercetarea științifică (cel puțin un articol publicat într-o revistă recunoscută de facultate, premii la concursurile naționale și internaționale studentești, etc.). Valoarea bursei este în jur de 540 RON.

Bursele de merit se acordă studenților care au terminat cu media 10, anul universitar precedent. Valoarea bursei este de 480 RON. Aceste burse nu se adresează studenților de anul I.

Bursele de studiu se acordă unui procentaj de aproximativ 20% din numărul studenților, luați în ordinea mediei de concurs (pentru anul I) sau în ordinea mediei de la sfârșitul anului (pentru anii mai mari). Punctajul se calculează însumând nota obținută la fiecare curs, la care se adaugă, după caz, notele obținute la disciplinele facultative, suma obținută împărțindu-se apoi la numărul total de discipline. Bursele de studiu se acordă separat, pe domenii de licență, iar valoarea lor este de 420 RON.

Bursele sociale se acordă studenților care certifică faptul că în ultimele 3 luni familia lor a avut un venit lunar net mediu  pe membru de familie mai mic de 540 lei. Este nevoie ca studentul să depună la secretariat un dosar cu următoarele acte:

  • – adeverința de venit net pe lunile iulie, august, septembrie;
  • – taloane de pensie pe lunile iulie, august, septembrie;
  • – certificat fiscal pentru părinți care să ateste veniturile impozabile realizate din alte activități pe anul curent;
  • – certificat care să ateste veniturile agricole (unde este cazul);
  • – adeverințe de elev/student pentru frați/surori;
  • – copie după certificat de naștere pentru frați/surori preșcolari;
  • – declarație notarială, în situația în care unul dintre părinți nu realizează venituri;

Studenții orfani de ambii părinți sau proveniți din casele de copii sau plasament familial vor prezenta acte doveditoare și declarație pe proprie răspundere privind alte venituri. Studenții bolnavi cu boli cuprinse în lista din regulament vor prezenta documente medicale eliberate sau vizate la Spitalul pentru Studenți București. Bursa este în valoare de 360 RON.

Bursele ocazionale reprezintă un supliment de care beneficiază studenții cu o situaţie materială dificilă. Aceasta este în valoare de 360 RON și se acordă o singură dată pe semestru.