Statutul ASUB

Statutul ASUB

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti

 

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

Art.1 Denumirea Asociaţiei

1) Denumirea asociaţiei este Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti.

2) În toate actele, anunţurile publicitare, corespondenţă ce emană de la asociaţie, denumirea va fi urmată de specificarea sediului acesteia.

3) Folosirea de către un membru al asociaţiei a denumirii acesteia, în orice documente individuale emise şi activităţi desfăşurate este supusă aprobării prealabile a Comitetului Director al asociaţiei cu respectarea prevederilor prezentului statut.

 

Art.2 Forma juridică

1) Asociaţia este persoana juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă şi neguvernamentală.

2) Asociaţia îşi va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale şi dispoziţiilor prezentului statut.

 

Art.3 Sediul Asociaţiei

1) Asociaţia are sediul în Bucureşti, B-dul M. Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5, cam. 123.

2) Asociaţia poate înfiinţa filiale în alte universităţi şi poate participa în asociaţii studenţeşti la nivel naţional şi internaţional.

3) Asociaţia poate înfiinţa unităţi economice în conformitate cu prevederile legale.

 

Art.4 Durata funcţionarii

Asociaţia se constituie şi fiinţează pe durata nedeterminată şi îşi va începe activitatea la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

 

Art.5 Scopul Asociaţiei

1) Scopul asociaţiei este de promovare a acţiunilor cultural civice ale studenţilor şi de respectare a drepturilor care li se cuvin.

2) În vederea realizării acestui scop, asociaţia îşi propune:

 1. a) stimularea, promovarea şi cultivarea unor raporturi personale şi instituţionale cu studenţii;
 2. b) participarea la programe locale, naţionale şi internaţionale pentru studenţi;
 3. c) iniţierea de proiecte de promovare a valorilor universitare;
 4. d) să organizeze congrese, colocvii, seminarii cu caracter intern şi internaţional;
 5. e) să promoveze activităţi care pot duce la afilierea asociaţiei la organisme internaţionale de profil;
 6. f) să fie partener de dialog pentru instituţiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a studenţilor;
 7. g) alte acţiuni conforme cu statutul asociaţiei şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Capitolul II – Membrii Asociaţiei

 

Art.6 Categorii de membri

1) În componenţa asociaţiei intră următoarele categorii de membri:

 1. a) membri fondatori
 2. b) membri aderenţi
 3. c) membri onorifici

2) Membrii fondatori ai prezentei asociaţii sunt cei prevăzuţi în actul de constituire al asociaţiei.

3) Pot dobândi calitatea de membri aderenţi toţi studenţii universității pe baza unei cereri aprobate de Consiliul Director la nivel de Facultate.

4) Asociaţia poate numi membri de onoare dintre persoanele care au sprijinit activitatea asociaţiei, alegerea acestora fiind de competenţa Consiliului Director.

5) Membrii de onoare şi cei fondatori nu pot deţine funcţii de conducere.

 

Art.7 Obligaţiile membrilor

1) Să respecte statutul asociaţiei şi orice act care emană de la organele de conducere ale acesteia.

2) Să acţioneze în cadrul şi în afara asociaţiei conform scopului acestuia.

3) Să nu prejudicieze în nici un fel asociaţia.

4) Să plătească cotizaţiile (dacă există) stabilite de Adunarea Generală.

 

Art.8 Drepturile membrilor

1) Dreptul la informare privind activitatea asociaţiei.

2) Dreptul de a fi menţionat în documentele asociaţiei, de a primi recompense materiale şi onorifice pentru activitatea desfăşurată stabilită de Consiliul Director.

3) Dreptul de a participa la toate acţiunile asociaţiei.

4) Dreptul de a consulta bazele de date, lucrările, publicaţiile şi orice materiale documentare de care dispune asociaţia.

5) Dreptul de a beneficia de programele asociaţiei.

6) Dreptul de a colabora la publicaţiile asociaţiei.

7) Dreptul de a participa la dezbaterea oricărui punct aflat pe ordinea de zi la Adunarea Generală.

8)Dreptul de a alege şi de a fi ales în condiţiile stipulate în statut.

9) Alte drepturi conferite de statut şi regulamentele interne.

 

Art.9 Încetarea calităţii de membru

1) Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

– retragerea membrului;

– excluderea membrului din asociaţie;

– la pierderea calităţii de student;

– alte cazuri conforme statutului.

2) Poate fi exclus din asociaţie membrul care:

– comite fraude în dauna asociaţiei;

– se serveşte de titulatură sau de patrimoniul social în folosul personal;

– nu respectă statutul şi regulamentele interne;

– deteriorează imaginea asociaţiei;

– nu respectă sarcinile încredinţate.

3) Hotărârea de excludere se ia de către Consiliul Director şi necesită un cvorum de 2/3 din membrii Consiliului.

4) În cazul în care imaginea asociaţiei este grav afectată, decizia de excludere se poate lua de Consiliul Director al asociaţiei în aceleaşi condiţii procedurale.

5) Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile de la aflarea ei, după care decizia rămâne definitivă.

 

Capitolul III – Patrimoniul Asociaţiei

 

Art.10 Patrimoniul

1) Patrimoniul iniţial este de 210.000 lei, fiind destinat exclusiv obiectivelor şi scopului asociaţiei.

2) Patrimoniul poate fi mărit prin fonduri băneşti atrase prin mijloace legale.

3) Toate beneficiile rezultate din activităţile asociaţiei sunt destinate scopului acesteia şi nu vor putea crea profit membrilor cu excepţia plaţii unor premii, decontări legate de desfăşurarea curentă a activităţilor: plata deplasărilor, cazarea şi diurna stabilite prin regulament.

4) Patrimoniul nu poate fi grevat de datoriile unui membru.

 

Capitolul IV – Organele de conducere, administrare şi control

 

 • A. La nivelul Universităţii din Bucureşti

 

Art.11 Adunarea generală

1) Organul suprem de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală a asociaţiei.

2) Adunarea generală se întrunește cel puțin o data pe an şi are drept de control asupra asociației.

3) Adunarea generală este convocată de Președintele Asociației, Consiliul Director sau de 2/3din numărul cluburilor.

4) Atribuțiile Adunării sunt cele legale.

5) Adunarea generală este statutara în prezenta a 2/3 din numărul total al delegaţilor.

6) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută în hotărârile statutare şi cu
majoritate simplă în celelalte cazuri.

7) Alege Comisia de Cenzori.

8) Stabilește cotizațiile.

 

Art.12 Consiliul director

1) Din Consiliul Director fac parte președinții de cluburi sau delegaţii acestora şi
președintele asociației.

2) Mandatul membrilor Consiliului este anual.

3) Consiliul Director asigură punerea în executare a deciziilor Adunării Generale.

4) Pe lângă atribuțiile prevăzute de lege, Consiliul Director mai are următoarele atribuții:

– alege președintele, vicepreședintele şi secretarul general al asociației;

– soluționează reclamațiile depuse împotriva membrilor asociației;

– hotărăşte, cu majoritate absolută, în condițiile unui cvorum de 2/3 din numărul membrilor, excluderea din Consiliul de Conducere a unui membru în caz de încălcare a prevederilor prezentului statut.

5) Convocarea Consiliului se face săptămânal, cu excepția vacanţelor universitare, când se face la cererea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor.

6) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezenţa a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritate absolută în cazul deciziilor regulamentare şi cu majoritate simplă în celelalte cazuri.

 

Art.13 Președintele Asociației

1) Președintele este ales de Consiliul Director dintre membrii acestuia cu majoritate absolută de voturi. Este şi președinte al Consiliului Director. După alegerea președintelui, facultatea pe care o reprezentă acesta va desemna un alt reprezentant cu drepturi depline în Consiliul Director.

2) Mandatul Președintelui este anual, repetabil o singură dată.

3) Președintele reprezintă asociația în raporturile cu terţii.

4) Președintele poate fi demis cu majoritate absolută de voturi în condițiile unui cvorum de 2/3 din numărul total al membrilor în următoarele împrejurări:

– în caz de fraudă în dauna asociației;

– în caz de prejudiciere gravă a imaginii asociației.

 

Art.14 Controlul Asociației

1) Adunarea Generala va alege o comisie de cenzori alcătuită din trei membri care nu pot avea, în același timp, funcții de conducere în asociaţie.

2) Comisia de Cenzori verifica activitatea şi situația financiară a cluburilor, precum şi caracterul statutar al acțiunilor întreprinse în ASUB.

3) Comisia va înainta Consiliului Director şi Adunării Generale rapoarte semestriale

 

 • B. La nivelul Facultăților

 

Art.15 La nivelul fiecărei facultăţi se pot constitui cluburi ASUB.

 

Art.16 Constituirea acestor cluburi se face la cererea unor studenți din facultatea respectiva însoţită de o listă de adeziuni semnate de cel puțin 10% din studenții acelei facultăţi.

 

Art.17 Organele de conducere la nivel de facultate sunt cele prevăzute şi la nivel de Universitate. Alegerea, componenţa şi atribuțiile sunt stabilite la nivel de facultate.

 

Art.18 Cluburile din facultăţi sunt autonome în condițiile respectării prezentului statut.

 

Art.19 Modificarea Statutului

1) Statutul poate fi modificat de Adunarea Generala cu respectarea prevederilor legale.

 

Capitolul V – Încetarea existenţei personalității juridice şi lichidarea Asociației

 

Art.20 Încetarea existenţei asociației

1) Asociația îşi încetează existenţa în următoarele cazuri:

 1. a) de drept:

– când scopul nu mai poate fi realizat;

– când asociația devine insolvabilă.

b)prin judecată:

– când asociația nu respectă dispozițiile legale.

 

Art.21 Dizolvarea şi lichidarea asociației

1) Dizolvarea şi lichidarea asociației nu pot fi hotărâte decât de Adunarea Generala.

2) În cazul dizolvării, patrimoniul va fi donat Universităţii din Bucureşti.

3) La nivel de facultate clubul se desființează prin hotărârea Adunării Generale a facultăţii.

 

CAPITOLUL VI – Dispoziții Finale

 

Art.22 Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.