Universitaria

Universitaria

Mobilităţi naţionale prin Programul de mobilităţi studenţeşti din cadrul Consorţiului Universitaria

Consorţiul Universitaria a fost înfiinţat prin hotărâre judecătorească în 2009 şi are în componenţa sa următoarele universităţi : Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. În 2010, universităţile din cadrul Consorţiului au aprobat programul de mobilităţi studenţeşti pentru toate ciclurile de studii universitare.

 

Ce trebuie să ştii dacă vrei să studiezi la una din aceste universităţi?

Studenţii celor două universităţi pot beneficia de un stagiu de studii de un semestru (cu frecventarea cursurilor şi seminariilor şi acces în laboratoare şi bibliotecă) în cealaltă universitate faţă de cea unde sunt înmatriculaţi, cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce le revin.

Pe durata stagiului, studenţii îşi păstrează drepturile obţinute pentru anul academic respectiv în cadrul universităţii de origine.

Pe durata stagiului, studenţii continuă să fie înmatriculaţi la universitatea de origine.

Studenţii beneficiari ai unui astfel de stagiu au asigurată cazarea în campusul studenţesc al universităţii gazdă, în regim de compensare.

Programul de studii pe durata mobilităţii trebuie să fie compatibil cu programul de studii al universităţii, respectiv al facultăţii, unde au fost înmatriculaţi studenţii şi în concordanţă cu specializarea studenţilor.

Studenţii pot opta pentru cursurile sau seminariile pe care doresc să le frecventeze în cealaltă universitate faţă de cea unde sunt înmatriculaţi, cu condiţia ca programul de studii ales să fie aprobat de către decanii  facultăţilor implicate.

Universitatea de origine va trimite la universitatea gazdă programul de studii al studenţilor beneficiari de astfel de stagii cu cel puţin 3 luni înainte de începerea mobilităţii.

Universitatea gazdă eliberează la finalul stagiului un atestat, însoţit de o situaţie şcolară, în care precizează cursurile, seminariile, laboratoarele, stagiile de practică frecventate, creditele şi notele obţinute, în baza contractului de studii.

Creditele şi notele obţinute la universitatea gazdă se recunosc în catalog şi în suplimentul la diplomă de la universitatea unde sunt înmatriculaţi studenţii.

 

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie în cadrul programului de mobilităţi intra-Consorţiul Universitaria ? 

  1. Verifici planul de învăţământ al facultăţii şi specializării din cadrul universităţii la care doreşti să realizezi stagiul şi urmăreşti:

1.1. Să prezinte similarităţi de conţinut în ceea ce priveşte disciplinele pe care le urmezi în Universitatea din Bucureşti;

1.2. Să aibă un număr de credite / semestru aproape echivalent cu numărul de credite / semestru al specializării din cadrul facultăţii unde eşti înmatriculat ca student;

  1. Depui cerere la decanatul facultăţii în care eşti înmatriculat ca student(ă) în care soliciţi participarea la programul de mobilităţi studenţeşti intra-Consorţiul Universitaria, specificând:

2.1. Universitatea, facultatea şi specializarea la care doreşti să studiezi timp de un semestru;

2.2. Perioada de mobilitate (care trebuie să fie echivalentă următorului semestru, nu a semestrului în curs);

  1. Aştepţi avizul decanatului facultăţii unde eşti înmatriculat şi a Rectoratului Universităţii din Bucureşti;
  2. Odată cu avizul, ţi se vor da informaţiile necesare despre posibilităţile de cazare la universitatea de primire